Tin Học

Thi thử tin học cơ bản online có đáp án ngay

 Nhằm hỗ trợ các thi sinh được trải nghiệm bài thi thử tin học thực tế Trung tâm đã chuẩn bị bài thi có tính thời gian và số câu hỏi tiêu chuẩn. Giúp thí sinh đánh giá đúng năng lực hiện tại. Đã sẵn sàng để dự thi kì thật để lấy thi tin học ứng dụng CNTT hay chưa?

Thi thử bài thi tin học cơ bản

  • Phần thi trắc nghiệm tin học cở bản gồm 6 Mô đun cơ bản. Thiết kế theo 60 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn A, B, C, D trong 60 phút.
  • Để đạt được chứng chỉ tin học cơ bản. Thí sinh cần thi vượt qua tối thiểu 30/60 câu hỏi. Tương đương với điểm số là 5/10.
  • Ở một số đơn vị điểm số sẽ được ghi lên chứng chỉ. Hoặc chỉ ghi xếp loại: Trung Bình, Khá, Giỏi

Vui Lòng Nhập Tên Và Chọn "Trang Tiếp"
Để Bắt Đầu Thi Thử Lý Thuyết Tin Học Cơ Bản

Name

Thử sức với bài thi tin học nâng cao

Dưới đây là các bộ đề thi tin học nâng cao sẽ dành cho đối tượng cần áp dụng CNTT vào công việc. Nó bao gồm cả kho tài liệu trắc nghiệm cơ bản và 3 mô đun nâng cao UI7, UI8, UI9.