Bài Viết: Thi Thử VSTEP B1 B2 Có Đáp Án

What We Do

Thi Thử VSTEP
READING

Thời gian thi trên máy tính 60 phút. Trắc nghiệm 40 câu gồm 4 đoạn văn.

Thi Thử VSTEP LISTENING

Thi trên máy tính gồm 3 phần thi đánh giá khả năng nghe với 47 phút hình thức trắc nghiệm

Thi Thử VSTEP WRITING

Thi trên máy tính với 60 phút gồm 2 phần thi viết thư và viết luận. Tự tượng IELTS general

Welcome to your Reading Part 1