Viết luận thi tiếng Anh B1 hiệu quả đạt điểm tốt

thumbnail

Tại sao lại cần học cách viết luận trong bài thi tiếng Anh B1:

Hầu hết mọi người đều gặp khó khăn trong việc trình bày để có một bài thi thật tốt. Cũng chính nguyên nhân này khiến thí sinh đi thi không đạt được điểm cao mà còn bị liệt phần thi viết. Do đó hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một bài viết luận như thế nào để đạt điểm thật cao nhé!

Đề bài yêu cầu nêu quan điểm về một vấn đề với 1 số câu hỏi như sau:

  • Do you agree or disagree?
  • To what extent do you agree or disagree?
  • How far do you agree or disagree?
  • What are your views on this?

Cách tiếp cận với bài luận tiếng Anh B1 hiệu quả:

Đối với dạng bài luận nêu quan điểm về một vấn đề, người viết có thể lựa chọn một trong 2 cách tiếp cận sau.

a) Strong opinion (quan điểm nghiêng hẳn về 1 phía): Đối với dạng này, người viết hoặc là đồng ý hoàn toàn (completely agree) hoặc là phản đối hoàn toàn (completely disagree). Mở bài cần nêu rõ quan điểm và trong phần thân bài nêu 2 ý chính để chứng minh sử dụng các ví dụ và dẫn chứng.

Ở trình độ B1, cách dễ nhất bạn có thể trực tiếp nêu quan điểm. Chẳng hạn như:
I completely agree with the statement. (Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định)
I totally disagree with the statement. (Tôi hoàn toàn không đồng ý với nhận định).

Cấu trúc bài luận strong opinion:
Đoạn 1: Mở bài
Đoạn 2: Thân bài 1 – nêu lí do 1
Đoạn 3: Thân bài 2 – nêu lí do 2
Đoạn 4: Kết bài

b) Balanced opinion (quan điểm trung lập): Bạn có thể giải quyết đề bài theo hướng này nếu như bạn thấy có những điểm đồng ý nhưng cũng có mặt phản đối.

Cấu trúc bài luận balanced opinion:
Đoạn 1: Mở bài
Đoạn 2: Thân bài 1 – nêu lí do đồng ý
Đoạn 3: Thân bài 2 – nêu lí do phản đối
Đoạn 4: Kết bài

Các cấu trúc viết luận B1 cân bằng 2 quan điểm ( balanced opinion):

While I accept that… (nêu lí do đồng ý), I believe that… (nêu lí do phản đối)
On the one hand,… (nêu lí do đồng ý) và các ví dụ minh họa.
On the other hand,… (nêu lí do phản đối) và các ví dụ minh họa
While there are grounds to argue that… (nêu lí do đồng ý), it can equally be argued that… (nêu lí do phản đối).
One of the main arguments in favour of… (nêu lí do đồng ý). Despite these arguments, there is an equally strong case to be made that… (nêu lí do phản đối)
In conclusion, I believe that there are merits on both sides of the argument.

Dễ dàng tạo câu trong bài luận B1 tiếng Anh 

a) Nêu lên ý kiến:
I would argue/say that…Tôi cho rằng…
In my view,…Theo quan điểm của tôi thì,…
It seems (to me) that…Có vẻ như…
I tend to think that/I feel that…Tôi có ý nghĩ rằng/tôi cảm thấy rằng…
As far as I am concerned…Theo như tôi quan tâm/ được biết thì….
Some/Most people argue/think/say/believe/feel that…Một số/đa số mọi người tranh luận/nghĩ/cảm thấy rằng…
It is understood that…Mọi người hiểu rằng…
It is generally accepted that…Mọi người thường chấp nhận rằng…
There is a tendency to believe that…Có khuynh hướng tin rằng…
Many people hold the view that…Nhiều người có ý kiến/cho rằng…
One of the main arguments in favour of/against…Một trong những luận điểm chính ủng hộ/chống lại….
There is a common belief that…Nhiều người tin rằng….

b) Bác bỏ tranh luận:

I am unconvinced that…Tôi không thuyết phục (= tôi không đồng ý)…
I do not believe that…Tôi không tin rằng…
Some people find it hard to accept that…Một số người thấy khó chấp nhận rằng…
It is doubtful whether…Còn hoài nghi liệu…
There is little evidence to support the view…Có ít bằng chứng ủng hộ quan điểm…
I disagree with the view/argument that…Tôi không đồng ý với quan điểm/luận điểm…
I am uncertain whether…Tôi không chắc liệu…

c) Giải thích:

By this I (do not) mean …Ý tôi là/Tôi không có ý nói rằng…
In other words,…Nói cách khác,…
In fact,…Thực tế là,…
That is to say,…Điều đó để nói rằng,…
That is not to say that…Điều đó không phải để nói rằng…
To be more precise,…Chính xác hơn là,…

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 viết luận:

Some people argue that video games are ruining our kids’ lives. Others believe that they are providing good opportunities for children to grow and advance. To what extent do you agree or disagree with these opinions?

Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh Tin học cấp tốc cam kết đảm bảo đầu ra.
Back To Top